Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

Om föreningen

Kronobergs motorhistoriker är en av landets äldre veteranfordonsklubb och grundades ursprungligen 1966 men namnet Kronobergs Motorhistoriker tillkom 1972. Vår målsättning är att bevara och renovera kulturhistoriskt intressanta fordon och övrig teknik, samt framför allt för att utbyta erfarenheter hjälpas åt med problem som uppstår vid renoveringar och för att träffas på ett trevligt och gemytligt sätt .

Våra klubbträffar är första ondagen i månaden undantaget för sommarmånaderna då vi oftast träffas på något trevligt fikaställe .

En av våra återkommande träffar är nationaldagsrundan  som inträffar på Nationaldagen, 6 juni .

Höstrallyt som vi samkör med Wexiö Motorveteraner är i början av oktober.

Luciafikat på puben i Stenslanda är en återkommande tradition och är sista träffen för året .

Klubben har även ett omfattande bibliotek med äldre teknik och fordonsböcker samt en del  tidskrifter vilket är tillgängligt för medlemmarna. Biblioteket finns i Roy Palms Pub i Stenslanda där vi brukar ha några träffar under året. Roy har tel 0470-681 19.

Medlemskap

Medlemsavgiften är 250 kr/år för medlem. Varje ytterligare familjemedlem betalar 150 kr/år. Avgift erlagd från och med oktober månad inkluderar även kommande år. Avgiften skall vara betald senast den 31 januari för det år medlemskapet avser.

Betala medlemsavgiften till bankgiro 287-9419, ange namn och telefonnummer.

Bli medlem idag.

VÅRA STADGAR

Stadgar för Kronobergs Motorhistoriker

(Fastställda 1976-02-00, kompletterade 1989-02-18, 1997-02-15, 2001-02-24 och 2023-02-25)

§1      Kronobergs Motorhistoriker är en ideell förening för personer från Växjö med omnejd,

intresserade av äldre fordon och teknikhistoria.

§2       Medlemskap erhålles genom erläggande av antagen årsavgift.

Årsavgiften fastställes vid årsmötet, som skall infalla under februari månad.

Alla ordinarie styrelseledamöter, valberedning och revisorer skall ha fritt medlemskap det/de år som han/hon tjänstgör.

§3         Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår.

Intresserade personer som ansluter sig till föreningen efter halvårsskiftet (=1 sept.) anstår med  medlemsavgiften till  nästa år.

§4         Medlemskapet upphör i och med att medlemsavgiften ej erlägges.

§5         Kallelse till årsmötet, åtföljd av föredragningslista, skall utgå till samtiliga medlemmar senast 7 dagar  före mötesdatum.

Tid och plats beslutas vid närmast föregående sammanträde.

§6          Årsmötesföredragningslista skall uppta följande ärenden:

a.  Val av justeringsmän till årsmötesprotokoll.

b.  Uppläsning av verksamhetsberättelse från föregående år.

c.  Uppläsning och behandling av revisionsberättelse.

d.  Fastställande av gällande medlemsavgift.

e.  Val i rullande s. k. styrelseordning bestående av 5 ledamöten, grupperade enligt                                                                                                följande:

Varje år: Ordförande

Jämnt årtal: Sekreterare och en ledamot.

Ojämnt årtal: Kassör och en ledamot.

f.  Val av två revisorer, även de i rullande ordning, enligt följande:

Ojämnt årtal: Revisor nr 1 (sammankallande).

Jämnt årtal: Revisor nr 2.           

g.  Beslut om datum för ordinarie sammanträden, att gälla under innevarande verksamhetsår

h.  Övriga frågor.

§7       Val av valberedning sker vid årsmöte, avseende året efter det som nu börjar.

Valberedningen består av två personer, som väljes på 2 år, dock väljes de ej samma år utan         vartannat år.

§8           Årsmötet fattar beslut genom öppen omröstning och enkel majoritet gäller.

Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

Val avgöres dock genom lottning eller öppen omröstning.

§9          Styrelsen är beslutsmässig när tre medlemmar är närvarande.  Ordförandes röst avgör vid lika röstetal.

§10        Ändringar eller tillägg i stadgarna beslutas vid årsmöte. Härvid erfordras enkel majoritet.

§11        Föreningen kan upplösas genom beslut vid årsmöte, varvid 3/4-dels majoritet erfordras.Hur tillgångarna skall disponeras beslutas vid samma tillfälle och tillvägagångssättet.

 ——————————–